BRIGHT GENERATION TÁBOR

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSi FELTÉTELEK

hatályos 2020. február ...napjától

I./ Adatok

Név: Bright Generation

Székhely: 8623 Balatonföldvár, Arany János utca 26.

Adószám: 55829395-1-34

Bankszámlaszám: K&H 1040 3181 5052 6967 8982 1006

Telefonszám: +3630/586-3200

E-mail cím: info@brightgeneration.hu

Postacím: 8623 Balatonföldvár, Arany János utca 26.

II./ Jelen szerződésben használt fogalmak:

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltató: a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatások nyújtója.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Szülő: Szolgáltató által szervezett táborokra és tanfolyamokra jelentkező gyermek törvényes képviselője.

Táborozó: Szolgáltató által szervezett programokon (táborokon és tanfolyamokon) részt vevő személy.

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adó nem tartalmazó vételár, amelyen Szolgáltató az árut eladásra kínálja.

III./ Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók (felek) közötti jogviszony szabályozása. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján nyújtott táborok, valamint kurzusok szervezésére és lebonyolítására terjed ki. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: 

Szolgáltató, Szülő, Táborozó

Az ÁSZF 2020. február….-én lép hatályba.

IV./ Általános tudnivalók, rendelkezések:

A táborokra és a workshopokra történő jelentkezési benyújtásának feltétele, hogy Szülő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A Szülő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó számára az ÁSZF fontosabb kikötéseit számára érthetően elmagyarázza.

V./ A jelentkezés és a szerződéskötés menete:

V.1./ A Szolgáltató által meghirdetett táborokra, kurzusokra kizárólag digitálisan, a Szolgáltató honlapján (www.brightgeneration.hu) keresztül lehet jelentkezni. A felek között a szerződés a honlapon található "jelentkezési lap' Szülő általi kitöltését követően a Szolgáltató által küldött visszaigazolással jön létre. A felek között ilyen módon létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szóban, vagy postai úton leadott foglalás és megállapodás nem minősül szerződéskötésnek, illetve ilyen módon a szerződés módosítása sem lehetséges.

V.2./ A Szolgáltatás a honlapon kiválasztott tábort, vagy kurzust jelenti. Az egyes táborok és programok pontos kezdő időpontját, időtartamát, az azokon nyújtott szolgáltatások meghatározását, valamint a részvételi díj összegét a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

VI./ A szolgáltatás díja és annak megfizetése:

A Szolgáltatás vételára a kiválasztott tábor, vagy kurzus részletes leírásánál feltüntetett díj, amely ÁFA-t nem tartalmaz. A jelentkezés, és a személyes adatok kitöltését követően Szolgáltató e-mail útján megküldi Szülő részére a díjbekérőt. A részvételi díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján átutalással, vagy személyes bankfióki befizetéssel kell megfizetni. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő azonosító számot. Az ennek elmulasztásából vagy az azonosító szám hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli. A részvételi díj teljesítésének a pontos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül.

VII./ A szolgáltatás lemondása:

VII.1./ A táborra, kurzusra történő jelentkezést követően a lemondásra a Szülő jogosult, amelyet írásban tehet meg e-mail, vagy postai küldemény útján. A fizetési határidő be nem tartása esetén Szolgáltató a megrendelést lemondottnak tekinti.

VII.2./ Amennyiben a lemondása a tábor kezdőnapját megelőző:

21-14 napnál korábban történik, a szolgáltató a befizetett ár 70%-át visszatéríti

14-7 napnál korábban történik, a szolgáltató a befizetett ár 50%-át visszatéríti

7 napnál korábban történik, a szolgáltató a befizetett árat nem köteles visszafizetni.

A tábor kezdőnapját megelőző 7. napig Szolgáltató részére eljuttatott írásbeli lemondás esetében Szolgáltató a Szülő részére lehetőség szerint az eredeti tábor árának megfelelő összegű digitális tárborban való részvétel lehetőségét is felajánlhatja, vagy lehetőséget biztosít arra, hogy a Szülő a táborban való részvétel lehetőségét más gyermekre átruházza. Ellenkező esetben a jelen pont rendelkezései szerint a befizetett részvételi díjnak a lemondási díj címen járó összegen felüli részét Szolgáltató 30 napon belül visszajuttatja a Szülő részére.

VII.3./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás alapján a szolgáltatást részben vagy egészben megváltoztassa vagy vis major esetben a jelentkezést indokolt esetben visszamondja, az előre meghirdetett tábor időpontját, és/vagy helyét elhalassza, megváltoztassa, amelyről a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, ésszerű határidőben tájékoztatja a Szülőt. Ebben az esetben – a már megfizetett részvételi díjon felül – egyéb követelést Szülő nem támaszthat.

VIII./ A felek szerződésből eredő jogai és kötelezettségei:

VIII.1./ A Szolgáltató köteles a szerződésben és a táborok, kurzusok részletes leírását tartalmazó tájékoztatóban meghatározott szolgáltatást teljesíteni.

VIII.2./ A Táborozó köteles betartani a táborok alkalmával kihirdetett házirendben foglaltakat, valamint köteles betartani a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, kiskorú Táborozó esetén Szülője felelős.

VIII.3./ A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:

- A Táborozó a házirendet súlyosan megszegi

- A Táborozó nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott eszközöket

- A Táborozó a társaival, Szolgáltatóval vagy annak alkalmazottaival durván viselkedik, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

- A Szülő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.

VIII.4./ A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Szülője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Szülők egyetemlegesen felelnek. A Táborozónak az őt ért kárt kötelessége azonnal jelenteni a tábor vezetőjének, és minden szükséges információt a rendelkezésre kell bocsátania, amely a káreset tisztázásához szükséges. Az egyes táborok helyszínén az értékes tárgyak és a készpénz megőrzésével kapcsolatos információkat Szolgáltató a helyszínen ismerteti, azonban a nem ilyen módon elhelyezett értéktárgyak biztonságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VIII.5./ Szülő köteles Szolgáltatót előzetesen tájékoztatni a Táborozó egészségügyi állapotáról és problémáiról. A felvilágosítás elmaradása esetén az ebből eredő kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VIII.6./ A Szolgáltató jogosult a táborokon és a tanfolyamokon a Táborozókról fénykép, illetve mozgókép felvételt készíteni, amelyet a későbbiek során marketing célra felhasználhat.

IX./ Panaszkezelésre és jogviták rendezésére vonatkozó rendelkezések:

Amennyiben a Szülőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal, vagy a Szolgáltató honlapjával kapcsolatosan észrevétele, panasza van, úgy azt az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

e- mail: info@brightgeneration.hu

postacím: 8623 Balatonföldvár, Arany János utca 26.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a panasz a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos, abban az esetben a kivizsgálás során Szolgáltató beszerzi a szükséges információkat a kurzusokon, vagy a táboron résztvevő egyéb személyektől a történtek rekonstruálása érdekében. Erről Szolgáltató készít egy részletes jelentést, amelyben ismerteti a panasz kivizsgálásnak menetét, és érdemben reagál a panaszban előadottakra. Amennyiben a panasz kezelésével a panasztevő nem elégedett, úgy az itt felsorolt szervekhez fordulhat:

A jogvita esetén Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület , amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III/310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf: 10.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: https://www.bekeltet.hu/

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetve az adott kérdést szabályozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.